Ideas and Innovations --- Inventors club of Georgia

Ideas, innovations and creation

                                                       


                               
                  ძვირფასო მეგობრებო,

მინდა კოლეგებთან და თანამოაზრეებთან ერთად ჩავატაროთ საინტერესო გამოფენა

ოქროს საწმისი ექსპო – Golden Fleece Expo” რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი ასევე უცხოელი გამომგონებლები, დიზაინერები, ხელოვანები, მხატვრები, სტარტაპები, ორიგინალური ბიზნესები, ვებრესურსები და ..თვითონ გამოფენის იდეა და სატელევიზიო სცენარი საავტორო უფლებით დაცულია დეპონირების წესით "საქპატენტში" და მიმდინარეობს სტანდარტული პროცედურები საზოგადოებისთვის მოცემული პროექტის გასაცნობად და მონაწილეთა და მხარდამჭერთა მოსაზიდად. ამისათვის აქტიურად გამოვიყენებთ მედია საშუალებებს, სოციალურ ქსელებს, მათ შორის "Facebook"- და სხვა ინტერნეტ რესურსებს. ერთერთი პირველი სამიზნე პროექტის წარმატებისათვის არის, იყო და იქნება სამთავრობო სტრუქტურები და მათთვის მიმართვა, შეძლებისდაგვარად დაინტერესება და ჩართვა პროექტში რადგან ეს არა მხოლოდ პირადად ჩემი ან რამდენიმე გამომგონებელის, ან რაიმე ჯგუფის ახირება ან კაპრიზი ან ხუშტური კი არ არის არამედ სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ რომ საერთო ეროვნული საქმისათვის მნიშვნელოვანი იდეა და ჩანაფიქრია გნებავთ ისტორიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური კუთხით.

ამ ყველაფრიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა მოხდა მიმართვა ამ სტრუქტურებისადმი, სამინისტროებისადმი, ჩინოსანი თუ უჩინო მოხელეებისადმი და ამ დღეისათვის ფიზიკურად გვაქვს მხოლოდ .. "ტურიზმის სამინისტროს" – გან ძალით და გაზით გამოგლეჯილი კულტურული უარი რომ მათ სამწუხაროდ არ შეუძლიათ დახმარება.

და ამას გარდა არანაირი რეაქცია არცერთი უწყებიდან, ყრუ კედელი.

მე არ მქონია არანაირი ილუზია ან მოლოდინი რომ ჩემს მიერ შეთავაზებულ პროექტს რომელიც ეროვნულია ტაშით და ოვაციებით შეხვდებოდნენ, ან დახმარებას და საქმეში მხარდაჭერას ცალი ყბით და სიტყვიერად მაინც გამოხატავდნენ

მაგრამ ასეთ დუმილს, იგნორს და .. ნამდვილად არ მოველოდი.

ეს მე კიდევ ერთხელ მარწმუნებს რომ .. საქართველოს მთავრობა ქართველი ხალხის ინტერესებით არ მოქმედებს.

(არ ახალია და არც ჩემი აღმოჩენა არაა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი)მოკლედ რომ მოვჭრათ მე გამოვაქვეყნებ მოცემულ პროექტს და გთხოვთ გაავრცელოთ ვისთანაც შეძლებთ, როგორც შეძლებთ, სადამდეც შეძლებთრადგან ეს პროექტი უნდა გახდეს ერთერთი წარმატებული ბრენდი საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ცნობადობის კიდევ უფრო განვითარებისათვის და გაფართოვებისათვის, ჩვენი წინაპრების მიერ სისხლით, ოფლით, შრომით და ცოდნით მოტანილი ქვეყნის ღირსეულ ადგილას დასაბრუნებლად რათა ჩვენ ვიყოთ ჩვენი მაღალ ხარისხიანი კულტურის, ნაწარმის, პროდუქტების და .. შემქმნელმიმწოდებლები და არა ათასი ურჯულოს ნაყარნუყარი ნაგავის გამსაღებელმომხმარებლები როგორც გვიპირებენ და უნდათ რომ საბოლოოდ გვაქციონ.

გთხოვთ გაიაზროთ მოცემული იდეის ყველა სარგებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი შვილებისა და მომავლისათვის, მე არ გთხოვთ ფულს, პურს და არ ვაქვეყნებ ანგარიშის ნომერს, მე მხოლოდ გთხოვთ გაავრცელოთ ეს ინფორმაცია, ეს იდეა, ეს ჩანაფიქრი და თუ დრო და სურვილი გექნებათ მომაწოდოთ თქვენი შენიშვნები და საქმიანი, აზრიანი რჩევები რაზეც დიდად მადლობელი დაგრჩებით.მთავრობით თუ უამათოდ, ფულით თუ უფულოდ, მე ამ საქმეს მაინც გავაკეთებ, გავაკეთებ საქართველოზე გულშმატკივარ ხალხთან ერთად, მცირე მასშტაბით თუ გრანდიოზულს, არ ააქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მთავარია რომ გაკეთდება, მე ამის მჯერა და მჯერა რომ ღვთის და ნაღდი ქართუელების დახმარებით გამოგვივა ეს მართალი ქართული საქმე.


პატივისცემით ომარ ბილონაშვილი-ქართუელი

6თებერვალი, 2018

 დღეს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში მკვეთრად იგრძნობა ადგილობრივი ქართული გამოგონებების და ინოვაციური ტექნოლოგიების დეფიციტი, როგორც შექმნის ასევე დანერგვის კუთხით რაც ჩვენი ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივებს ამ კუთხით საფრთხეს უქმნის და ამისათვის საჭიროა ქმედითი ნაბიჯები ინოვაციური გარემოს წახალისებისა და განვითარებისათვის როგორც ახალგაზრდებში ისე ყველა ასაკის ადამიანებში რათა მათ ჰქონდეთ მოტივაცია ახალი იდეების, ბიზნესების, საქმიანობის დაწყების, განვითარების და საერთო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის.


შემოთავაზებული იდეა 

„ოქროს საწმისი ექსპო - Golden fleece Expo” 

„ოქროს საწმისი ექსპო - Golden fleece Expo”  –ს organizeba da Catareba saqarTveloSi da ucxoeTSi Seqmnili uaxlesi gamogonebebis, teqnologiebis, inovaciebis, biznes-ideebis da a.S. monawileobiT,

1)  TV Sou ,,oqros sawmisi eqspo”-s organizeba da miyidva transliaciisaTvis erovnuli an ucxouri TV kompaniisaTvis,

2)  TV Sou ,,oqros sawmisi eqspo”-sTvis Teatralizebuli warmodgenis organizeba. argonavtebis, iazonis, aietis, medeas da sxva saWiro personaJebis arCeva, moqmedebebis dagegmva da koordinireba,

3)  TV Sou ,,oqros sawmisi eqspo”-sTvis Semadgenel komponentebad silamazis konkursis Catareba – organizeba,

4)  ნომინაციები;

a)  ,,saukeTeso gamogoneba / teqnologia”

b)  ,,saukeTeso medea “

g)  ,,saukeTeso argonavtTa gundi” d) ,,saukeTeso iazoni”

e)  ,,saukeTeso stumari”

v)  ,,saukeTeso maspinZeli”

z) ,,saukeTeso naxati, qandakeba, instalacia, Teatraluri warmodgena”

T) ,,saukeTeso videorgoli”

i) ,,saukeTeso veb-resursi an blogi” da a.S. +++ damatebuli nominaciebi 


mTavari prizi – oqros sawmisi +++ sxvadasxva prizebi

  

   „ოქროს საწმისი ექსპო - Golden fleece Expo”  – ს  შანსი აქვს გახდეს საქართველოს საერთაშორისო ცნობადობისთვის კიდევ ერთი ბრენდი როგორც გამოგონებების, ინოვაციურად მოაზროვნე ქართველი და უცხოელი გამომგონებლების მოზიდვის კუთხით,  ასევე მასიურად ტურისტების მოსაზიდად ცნობილი არგონავტების მითის ყოველწლიური გაცოცხლებით შავი ზღვის სანაპიროზე + (ქუთაისი, თბილისი და სხვ.)

პროექტის მიზანია მოვიზიდოთ მაღალტექნოლოგიური ქართული და უცხოური იდეები, გამოგონებები, კომპანიები, ბიზნესები და ტურისტები საქართველოში რათა მათ დანერგონ, აწარმოონ და განავითარონ თავიანთი ინოვაციები აქ, მოვიზიდოთ მეტი ინვესტორი და ფინანსები და ხელი შევუწყოთ ჩვენი  ტექნოლოგიური პოტენციალის განვითარებას და გაძლიერებას

ძირითადი ამოცანებია;

1)   გამომგონებელთა  საერთაშორისო ფედერაციо  წევრი  ასოციაციების საშუალებით (რომლის წევრიც არის ჩვენი „საქართველოს გამომგონებელთა კლუბი“) და ასევე საქართველოში აკრედიტებული უცხოეთის ქვეყნების საელჩოების საშუალებით მოხდეს „ოქროს საწმისი ექსპო - Golden fleece Expo”  – ზე მათი საუკეთესო გამოგონებების და გამომგონებლების, უახლესი პროდუქტების, ბიზნესების, სერვისების და ა. შ. წარმომადგენლების მოწვევა და მონაწილეობის უზრუნველყოფა,

 

„ოქროს საწმისი ექსპო - Golden fleece Expo”  – ს შესახებ ინფორმაციის განთავსება მსგავსი გამოფენების და ღონისძიებების საძიებო სპეციფიკურ ვებსაიტებზე, როგორიცაა;

www.eventseye.com  www.eventbrite.com  www.tradefairdates.com  www.expodatabase.com www.allconferences.com და ა.შ.

  

 ჩამოსული გამომგონებლების, კომპანიების, სპეციალური სტუმრების მიღება, დაბინავება, , გამოფენის ადგილის მოწყობა – ორგანიზება, თეატრალური შოუს, კონკურსების, TV-შოუს ორგანიზება, ლოჯისტიკა და ა.შ.

  ქართული და უცხოური საზოგადოების და მასმედიის საშუალებების მუდმივი ინფორმირება საგამოფენო და მასთან დაკავშირებულ მიმდინარე პროცესებზე,  ამასთან პარალელურად  აქტიურად გამოვიყენოთ ისეთი სოციალური რესურსები როგორიცაა; www.facebook.com  www.instagram.com  www.twitter.com   www.linkedin.com  www.viber.com   www.whatsapp.com  და  ა.შ.    ამასთან ერთად  გამოფენაზე ინფორმაცია საჭიროა ინდექსირებული იყოს და იძებნებოდეს ისეთ საძიებო სისტემებში როგორიცაა  www.google.com   www.bing.com   www.yahoo.com   www.ask.com   www.baidu.com www.yandex.com  და ა.შ.

 

www.indiegogo.com    www.kickstarter.com და მსგავს Crowdfunding („კრაუდფანდინგ“) საიტებზე სარეკლამო რგოლის განთავსება „ოქროს საწმისი ექსპო - Golden fleece Expo”  საგამოფენო პროექტისთვის დამატებითი ფინანსების და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.

მოცემული ამოცანების განხორციელებისათვის საჭიროა;

ა) გამომგონებელთა  მსოფლიო ფედერაციის ყველა წევრი ასოციაციის გამოფენაზე ოფიციალურად მოწვევა   სადაც ისინი შეძლებენ  წარადგინონ/დააწესონ  მათი საკუთარი ჯილდოები და საპრიზო ნომინაციები, ასევე თავიანთ ქვეყნებში აღიარებული და გამარჯვებული გამოგონებების, ბიზნეს იდეების, სტარტაპების და ა.შ. მოწვევა,

)  გამოფენების და ღონისძიებების საძიებო სპეციფიკურ ვებსაიტების ადმინისტრატორებთან;   www.eventseye.com   www.eventbrite.com   www.tradefairdates.com  www.expodatabase.com   www.allconferences.com  და სხვ.  მოლაპარაკება  გამოფენის  შესახებ ინფორმაციის განთავსების ფასებზე და პირობებზე, 

გ) შეირჩეს გამოფენის ადგილი შესაფერისი ინფრასტრუქტურით, პირობებით, აირჩეს საგამოფენო ექსპონატების განთავსების ადგილები თემატური ნიშნით, ქვეყნების ნიშნით, სფეროების მიხედვით და ა.შ.

) მოხდეს www.geoinventclub.org.ge  და  www.omarbilonashvili.webs.com  ვებ–რესურსების გამოყენებით ქართული და უცხოური საზოგადოების და მასმედიის საშუალებების მუდმივი ინფორმირება, დამატებით  გამოვიყენებთ ისეთი რესურსებს როგორიცაა; www.facebook.com  www.instagram.com  www.twitter.com   www.linkedin.com  www.viber.com   www.whatsapp.com  და  ა.შ.   ამასთან ერთად  გამოფენაზე ინფორმაცია საჭიროა ინდექსირებული იყოს და იძებნებოდეს ისეთ საძიებო სისტემებში როგორიცაა  www.google.com   www.bing.com   www.yahoo.com   www.ask.com   www.baidu.com www.yandex.com  და ა.შ.

ე) აუცილებლად მოხდეს  www.indiegogo.com    www.kickstarter.com და მსგავს Crowdfunding („კრაუდფანდინგ“) საიტებზე სარეკლამო რგოლის განთავსება „ოქროს საწმისი ექსპო - Golden fleece Expo”  საგამოფენო პროექტისთვის დამატებითი ფინანსების და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად

 

აქტივობა

      დრო

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

მოსამზადებელი სამუშაოები

მონაწილეების მოწვევა, სპეციფიკურ  ვებ –საიტებზე გამოფენის შესახებ ინფორმაციის განთავსება, რეგისტრაცია და ა.შ.

ინტერნეტ საძიებო სისტემებზე გამოფენის ინდექსაცია და რეკლამირება

ლოჯისტიკა, მოწვეული გამომგონებლების, დიზაინერების, მხატვრების და მათი ნამუშევრების გადანაწილება თემატურად, ქვეყნების, სფეროების, წარმოების და ა.შ. მიხედვით,

სატელევიზიო შოუს მომზადება, კონკურსანტების სიის, პირობების შეთანხმება და  მომზადება

საგამოფენო სივრცის სწორი დაგეგმვა ამ დროისათვის მოცემული ინფორმაციის მიხედვით – თუ რამდენი კონკურსანტი, გუნდი, ქვეყანა და ა.შ. მონაწილეობს,

ღონისძიებების გრაფიკის კიდევ უფრო დაზუსტება, მოცემულობების მიხედვით

ჩამოსული სტუმრების დაბინავება, ექსპონატების განთავსება საგამოფენო სივრცეში, აქტიური წინასაგამოფენო კამპანიის წარმოება ბათუმის გარდა შავი ზღვის სხვა კურორტებიდან ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების გამოფენაზე მოსაზიდად,

გამოფენის გახსნა და ჩატარება

მიღებული შედეგების მიხედვით მცირე გასვლითი გამოფენების, სამეცნიერო კონფერენციების მოწყობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში საიდანაც ვერ შეძლეს გამოფენაზე ჩამოსვლა ასეთივე გასვლითი ღონისძიებების ორგანიზება უცხოეთის ქვეყნების მნიშვნელოვან საგამოფენო სივრცეებში უცხოელ პარტნიორებთან ერთად

                  

 მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის სავარაუდო შედეგი იქნება;

1)   საქართველოს ცნობადობის ამაღლება საერთაშორისო ინოვაციურ ასპარეზზე,

2)   არგონავტების მითის ახლებური აღორძინებით და თანამედროვე სტილის შოუს შეთავაზებით  გართობის მოყვარული (entertainer tourist) უცხოელი და ადგილობრივი დიდი რაოდენობით ტურისტის მოზიდვა,

3)   უცხოელმა გამომგონებლებმა თავიანთი იდეების სტარტაპები და ბიზნესები შესაძლებელია საქართველოში  წამოიწყონ,

4)   ამ ყველაფერს ყოველწლიურად დიდი ეკონომიკური ეფექტი მოყვება როგორც ტურისტების მოსაზიდად ასევე ახალი ბიზნესების დაწყების კუთხითაც,

5)   ეს არ იქნება ერთჯერადი ღონისძიება და მისი შედეგები დროთა განმავლობაში მრავალ თანმდევ დადებით ინიციატივებს გამოაჩენს და ქვეყნის მოსახლეობას წაადგება როგორც ეკონომიკური ასევე პოლიტიკური კუთხითაც.

 

საკომუნიკაციო გეგმა

ღონისძიების ფართო საზოგადოებისათვის გასაცნობად გამოყენებული იქნება როგორც მასმედია, აევე ინტერნეტ რესურსები, საძიებო სისტემები, პრესა, ტელევიზია.

 აჭარის ტურიზმის სამინისტორს და ასევე პროექტში ჩართული სპონსორების, მხარდამჭერების და დამფინანსებლების ლოგოები, რეკლამა, სლოგანები განთავსდება ბანერებზე, გავა ტელევიზიით, მიეწოდება პრესას, განთავსდება ვებსაიტებზე და ა.შ.

 

ideis da proeqtis avtori – omar bilonaSvili (qarTueli) 

tel: 597 002104   551 140246/48

proeqtis Semsrulebeli da koordinatori –

saqarTvelos gamomgonebelTa klubi (s/k406067777)

www.omarbilonashvhili.webs.com    www.geoinventclub.org.ge
Inventors club of Georgia became official member of EAI - European Alliance for Innovation


Inventors club of Georgia became full member of 
IFIA - International Federation of Inventors Associations
"Innovation moves civilization"


"No innovation, no humanity, no me"

O.Bilonashvili

2016 Inventions competition

Great News For Everyone!!!


"Inventors club of Georgia" (R/N 406067777) announces competition for:

1) The best inventor of the year,
2) The best innovative private owned company, 
3) The best innovative state owned company, branch or organization,
4) The best foreign innovative company or organization operating within Georgia,
5) The best supporter (business angel, group, media, venture capital etc.).

 

Detailed conditions will be announced through media and on this web-site.

Please, contact to us at: 
Tel: 597 002104
skype: geoinventclub
e-mail: info@geoinventclub.org.ge
www.omarbilonashvili.webs.com
www.geoinventclub.org.ge

With great respect 
Omar Bilonashvili 
Founder/CEO
"Inventors club of Georgia" 2018 წლის გამოგონებების კონკურსი

“საქართველოს გამომგონებელთა კლუბი” გიწვევთ გამომგონებლებს, ინოვატორებს, კომპანიებს, კერძო და სახელმწიფო სექტორში მომუშავე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს 2018 წლის შემდეგ ნომინაციებზე 

1) საუკეთესო გამოგონების (გამომგონებლის)

2) საუკეთესო ინოვაციური ორგანიზაციის (ინდ.მეწარმე, ფირმა, კომპანია, შპს და ა.შ.)

3) საუკეთესო ინოვაციური სახელმწიფო ორგანიზაცია  

4) საუკეთესო უცხოური ინოვატორი ორგანიზაცია (რომელიც ოპერირებს საქართველოში)  

5) საუკეთესო მხარდამჭერი კერძო პირი ან ორგანიზაცია (ბიზნეს ანგელოზი, ვენჩურული ფირმა, სპონსორი) 

 აღნიშნული ნომინაციების გამოვლენა და დაჯილდოვება მოხდება მასმედიაში გამოცხადებული ოფიციალური კონკურსის პირობებით. ამასთან კერძო და იურიდიულ პირებს საშუალება ექნებათ დააწესონ თავისი პრიზები და გადასცენ მათ მიერ შერჩეულ და აღიარებულ კერძო ან იურიდიულ პირებს.  


დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ; 

ტელ; 597 00-21-04        სკაიპი –  geoinventclub

ელ–ფოსტა       info@geoinventclub.org.ge

www.omarbilonashvili.webs.com

www.geoinventclub.org.ge 

პატივისცემით

ომარ ბილონაშვილი

"საქართველოს გამომგონებელთა კლუბი 

 

Easy way to connectAdd skype
------ geoinventclub 

Polyglot

Recent Videos

No recent videos